herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-02-17 14:12:03
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. I Brygady Legionów i Zakładowej w Goleniowie (w tym, wraz z wykonaniem ciągów pieszo - rowerowych oraz zjazdów), budowie kanału technologicznego oraz przebudowie i budowie odcinków sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulicznego i wodociągowej, wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 1/16, 87, 107, 104/33, 104/10, 79, 77/3, 102, 103, 58, 55/3, 56, 85/4, 85/3, 84, 65/1, 86/4, 115/5, 1/5, 1/3, 39 w obrębie Goleniów 9, gm. Goleniów. Tomasz Zadróżny 2017-02-17 14:10:24
Wymianan stolarki okiennej w świetlicy w miejscowości Jarchlino na stolarkę p.poż. Rita Mazurczak 2017-02-17 14:07:30
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 5/2017 zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 37/2016, znak: ABPP.6733.37.2016. Tomasz Zadróżny 2017-02-17 09:31:12
Konkurs - ochrona środowiska Tomasz Zadróżny 2017-02-16 14:37:13
Protokół Nr XXXVI/2016 z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2016 roku Tomasz Zadróżny 2017-02-15 09:58:46
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę drogowego oświetlenia solarnego w miejscowości Sąpolnica, Świerczewo, Wołwiec, Kulice, Karsk Rita Mazurczak 2017-02-15 09:16:56
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę drogowego oświetlenia solarnego w miejscowości Sąpolnica, Świerczewo, Wołwiec, Kulice, Karsk Rita Mazurczak 2017-02-15 09:16:29
Remont oświetlenia drogowego w ulicy 5 Marca w Nowogardzie polegający na wymianie siedmiu skorodowanych słupów i opraw oświetleniowych Termin składania ofert do 23.02.2017 godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2017-02-14 14:51:19
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW Tomasz Zadróżny 2017-02-14 14:49:54
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW Tomasz Zadróżny 2017-02-14 14:49:48
Pelnienie obowiazkow gospodarza Klubu Abstynenta Hania Tomasz Zadróżny 2017-02-14 08:49:13
Prowadzenie psychoterapii w zakresie przemocy w rodzinie Tomasz Zadróżny 2017-02-13 15:00:42
Remont sieci kanalizacyjnej przy NDK - termin składania ofert 27.02.2017 Tomasz Zadróżny 2017-02-13 12:47:34
Przeprowadzanie badań psychologicznych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu Tomasz Zadróżny 2017-02-13 12:46:01
Przeprowadzanie badań psychiatrycznych w celu wydania opinii w przedmiocie uzaleznienia od alkoholu Tomasz Zadróżny 2017-02-13 12:45:09
Prowadzenie psychoterapii w zakresie przemocy w rodzinie Tomasz Zadróżny 2017-02-13 12:44:17
Pelnienie obowiazkow gospodarza Klubu Abstynenta Hania Tomasz Zadróżny 2017-02-13 12:43:22
Konkurs - ochrona środowiska Andrzej Sawicki 2017-02-11 09:50:37
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn Przebudowa budynku gospodarczego w miejscowości Wierzchy Rita Mazurczak 2017-02-10 14:53:42
Uchwała nr XXXVII/232/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2017 rok. Tomasz Zadróżny 2017-02-10 12:47:39
Aktualizacja do oferty Tomasz Zadróżny 2017-02-10 12:44:40
Dostawa oznakowania drogowego Andrzej Sawicki 2017-02-10 07:55:38
Konkurs - wsparcie przedsiębiorczości Tomasz Zadróżny 2017-02-09 15:51:04
Konkurs - rozwój wsi Tomasz Zadróżny 2017-02-09 15:50:05
Konkurs - zajęcia dla dzieci i młodzieży Tomasz Zadróżny 2017-02-09 15:49:17
Konkurs - ochrona środowiska Tomasz Zadróżny 2017-02-09 15:48:23
Konkurs - wsparcie emerytów i rencistów. Tomasz Zadróżny 2017-02-09 15:47:43
Konkurs - wsparcie emerytów i rencistów. Tomasz Zadróżny 2017-02-09 15:42:44
Wyniki otwartych konkursów ofert na 2017 rok na realizacje zadań : Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard , Działalność w zakresie opieki społecznej na terenie Gminy Nowogard, Działalność w zakresie organizowania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-02-09 15:37:58
Zaproszenie do złożenia oferty na roboty budowlane w zakresie robot fundamentowych i termomodernizacji Tomasz Zadróżny 2017-02-09 15:35:26
Zapytanie ofertowe montaż i demontaż po sezonie i uruchomienie lodowiska 2017 Tomasz Zadróżny 2017-02-09 15:30:26
Oferta pracy na stanowisko pracownika obsługi - sprzataczki w ZSO Tomasz Zadróżny 2017-02-09 15:28:26
ZAPROSZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO - Zapytanie w formie rozeznania rynku - dotyczy zakupu i wdrożenia w miejscach publicznych hot-spotów, które mają udostępniać darmowy Internet w miejscach wskazanych przez zamawiającego. Tomasz Zadróżny 2017-02-09 13:16:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka o numerze ewidencyjnym 248/37 o pow. 64 m2 zabudowana budynkiem stacji transformatorowej, położona w obrębie nr 3 m. Nowogard Andrzej Sawicki 2017-02-09 10:57:18
Ogłoszenie o odwołaniu zaproszenia do złożenia oferty na system monitoringu w gimnazjum nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-02-08 14:18:53
SPB.271.1.2017 Zakup i dostawa materiałów budowlanych do Szkoły Podstawowej w Błotnie Andrzej Sawicki 2017-02-08 14:15:00
Zarządzenie nr 280/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie "Programu Profilaktyka i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej z gminy Nowogard na 2017 rok" Andrzej Sawicki 2017-02-07 17:29:59
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 3/2017 z dnia 01.02.2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (wraz z ciągiem pieszo ? rowerowym, zjazdami i przepustami), sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ? tłocznej oraz wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 11/11, 13/3, 26, 30/1, 31/6, 76, 77, 96/10, 98/2, 98/8, 98/9, 1223 w obrębie Łozienica, gm. Goleniów; realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ?Budowa drogi gminnej wzdłuż Kanału Jankowskiego w Goleniowskim Parku Przemysłowym" Andrzej Sawicki 2017-02-07 17:25:29
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzechowie zatrudni pracownika obsługi na stanowisku sprzątaczki Andrzej Sawicki 2017-02-07 17:21:17